นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 180 คน

เยี่ยมชม 41,912 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดสว่างอัมพวัน หมู่ที่ 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดอนเหนือ หมู่ที่ 9
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดโกวิทธาราม หมู่ที่ 1

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านชาด หมู่ที่ 1

โรงเรียนขยายโอกาส (ป.1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ) จำนวน 2แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านทรายมูล (จันทน์รัตนานุเคราะห์) หมู่ที่ 6
โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม หมู่ที่ 5


ศาสนา

วัด จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

วัดโกวิทธาราม บ้านชาด หมู่ที่ 1 วัดดอนธาตุ บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 10
วัดสว่างอัมพวัน บ้านทรายมูล หมู่ที่ 2 วัดโพธาราม บ้านหัวดอนเหนือ หมู่ที่ 9
วัดสว่างอารมณ์ บ้านท่านเสียว หมู่ที่ 4 วัดศรีลาวิลัย บ้านคันลึม หมู่ที่ 5
วัดบ้านน้ำสร้าง บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7 วัดป่ากุดน้ำเที่ยง บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6

สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง

สำนักสงฆ์ภูดิน บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 10 สำนักสงฆ์ภูเงิน บ้านนาชุมชน หมู่ที่ 8
สำนักสงฆ์ภูทอง บ้านคันลึม หมู่ที่ 5 สำนักสงฆ์ดอนเลี้ยว บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3
เปลี่ยนภาษา