นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 183 คน

เยี่ยมชม 41,908 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

การคมนาคมทางบก เป็นเส้นทางคมนาคมภายในเขตตำบลทรายมูล ประกอบด้วย

ถนนลูกรัง จำนวน ......32....... สาย
ถนนคอนกรีต จำนวน ……31…… สาย
ถนนลาดยาง จำนวน …….6…….. สาย


โทรศัพท์

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ใช้ระบบสื่อสารโทรศัพท์เคลื่นที่ ประมาณร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด ใช้จากตู้โทรศัพท์สาธารณะ ไม่มีการไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้รับบริการด้านกระแสไฟฟ้า ครอบคลุมเกือบทุกครัวเรือนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิบูลมังสาหารการประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1-4สถานีสูบน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีสถานีสูบน้ำ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,4,7

เปลี่ยนภาษา