นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 41,922 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
กาลอดีต เมื่อประมาณ 120 ปี มีคนมาจาก "บ้านกุดลาด" อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ บ้านหาดทรายมูล จำนวน 4-5 ครัวเรือน ได้ก่อตั้งบ้านเรือนขึ้น และตั้งชื่อว่า "บ้านทรายมูล" คำว่า "บ้านทรายมูล" มีที่มาจากที่บ้านทรายมูลมีหาดทรายที่เกิดจากการตกตะกอนของทราย ที่ไหลผ่านแม่น้ำมูลอยู่กลางลำน้ำแม่มูล จึงได้ตั้งชื่อว่า "หาดทรายมูล" ซึ่งเป็นที่มาของบ้านทรายมูล และตำบลทรายมูล จนปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 13 องค์การบริหารส่วนตำบล ของ อำเภอพิบูลมังสาหาร ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ขึ้นอยู่กับ อำเภอพิบูลมังสาหาร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหาร ประมาณ 10 กิโลเมตร บนถนนพิบูล-โขงเจียม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2222) อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 55 กิโลเมตร โดยมีที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ที่ บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลตั้งอยู่ที่บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6 อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากอำเภอพิบูล มังสาหาร ประมาณ 10 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร
ทิศใต้ติดต่อกับแม่น้ำมูล ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
ทิศตะวันออกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม
ทิศตะวันตกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร


เนื้อที่ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 29.97 ตารางกิโลเมตร (19,165.27 ไร่)


ลักษณะภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การทำนา ป่าไม้เป็นป่าเสื่อมโทรมและที่ทำการเกษตรเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีแม่น้ำมูลไหลผ่าน


ลักษณะภูมิอากาศ

อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีผลต่อการผันแปรของอุณหภูมิมากนัก ซึ่งพอสรุปในรอบปีได้ดังนี้

-อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคือ เดือน เมษายนและพฤษภาคม ประมาณ 37 องศาเซลเซียส
-อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด เดือนธันวาคมและมกราคม ประมาณ 15 องศาเซลเซียส
-อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27 องศาเซลเซียส

ประชากร

ประชากรทั้งหมด จำนวน 6,068 คน

ชาย จำนวน 3,125 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมด
หญิง จำนวน 2,943 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมด


จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านชาด นายสุบัน เสนคำ 412 362 774178
2บ้านทรายมูล นายสุทธิ การะหัตถ์ 294 372 666183
3บ้านหัวดอน นายห่วงพิศาล สุดดี 342 281 623200
4บ้านท่าเสียว นายบุญธา พรดี 425 297 722263
5บ้านคันลึม นายพิสสมัย สุภาสาย 349 436 830224
6บ้านคอนสาย นายทองสี คะณาสา 333 328 661203
7บ้านน้ำสร้าง นายเจริญ ทองเทพ 105 342 44750
8บ้านนาชุมชน นายอินถา ผิวอ้วน 227 75 302126
9บ้านหัวดอนเหนือ นายดุสิต ดอนสิงห์ 256 204 460133
10บ้านทรายมูลเหนือ นายบุญรักษ์ สมเทพ 382 242 624229
รวม3,125 2,943 6,068 1,789
เปลี่ยนภาษา