นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 91 คน

เยี่ยมชม 33,325 คน

รายงานกองคลัง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ก.ค. 63ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 แชร์  
17 ก.ค. 63ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 แชร์  
17 ก.ค. 63ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 แชร์  
17 ก.ค. 63ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 แชร์  
15 ก.ค. 63ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือคู่ตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563) แชร์  
1 ก.ค. 63ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 แชร์  
1 ก.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 แชร์  
29 มิ.ย. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
15 พ.ค. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
5 พ.ค. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
15 เม.ย. 63ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563)ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
15 เม.ย. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563)ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
2 เม.ย. 63ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 แชร์  
31 มี.ค. 63รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 สำหรับงวดระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 แชร์  
3 มี.ค. 63ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่3 แชร์  
3 มี.ค. 63แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่3 แชร์  
26 ก.พ. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
15 ม.ค. 63ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562)ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
15 ม.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562)ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
10 ม.ค. 63ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 28 รายการ
เปลี่ยนภาษา