ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563