องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ขอประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 1 บ้านชาด  โดยกำหนดการขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 500.- บาท  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

โทรศัพท์ 045-251991-2