นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 113 คน

เยี่ยมชม 41,902 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • -ว่าง-

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลสำนักปลัด

 • นางสาวอาริยา จันทร์จวง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวราตรี แพงทรัพย์

  นิติกรชำนาญการ

 • นางสาวสุภานัน สีหาเวช

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาวทิตนภา สำเภา

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางศศิธร ศรีวะวงค์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายสมปราถน์ โคตดก

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • น.ส.อมรลักษณ์ เล่งวงค์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • นายพรสุข แสนทวีสุข

  พนักงานตกแต่งสวน

 • นางผ่องศรี วงศ์จันทรา

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวนราพร แสนวงษ์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโนบายและแผน

 • นางขวัญเรือน ขันประกอบ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายรัศมี กฤษเนตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายสมปอง จำปา

  พนักงานขับรถ

กองคลัง

 • นางมยุรี บรรพตะธิ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวดวงใจ พิสภัย

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางสาวจุรีพร บุญน้อม

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • นางสาวสกาวรัตน์ วรงค์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางณฐปณีย์ วงค์ทาวะรมย์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาววิรัญญา ดอนแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวสวรส นามบุญ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายไกรยศ ดอนสิงห์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายอำพล บุญญา

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายจิรศักดิ์ พูลศรี

  พนักงานสูบน้ำ

 • นายทศพล สายยืน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสวัสดิ์ แสนทวีสุข

  ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ทักษะ)

 • นายจุมพล ทองทวี

  พนักงานผลิตน้ำประปา (ทักษะ)

 • นายทรงธรรม สมบูรณ์

  พนักงานผลิตน้ำประปา (ทักษะ)

 • นายสุวิชัย แสนทวีสุข

  ช่างเครื่องสูบน้ำ (ทักษะ)

 • นายพีระพงษ์ บรรเทา

  คนงานเครื่องสูบน้ำ

กองการศึกษาฯ

 • นางศิริพร ดีโสม

  ผู้อำนวยกองการศึกษา

  045251994

 • นางสดศรี สมโสภา

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  0615356553

 • นางจิตดา ดอกคำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางกฤษณา สมโคตร

  ครู (คศ.2)

 • นางสาวกชพรรณ โพสุวรรณ

  ครู (คศ.1)

 • -ว่าง-

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางนุชจรี โพธิบา

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

 • นางสาวพรพิมล เล็กเลิศไพบูลย์

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

 • -ว่าง-

  ครู (คศ.1)

 • นางนงลักษณ์ หอมพิกุล

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

 • นางสาววารุณี ดอนแก้ว

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

 • นางสาวศศินา สืบผล

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวชัญญอร ฉัตรวิไล

  ครู (คศ.1)

 • นางวาสนา สมโคตร

  ครู (คศ.1)

 • นางนัฐญดา ภาระคุณ

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

 • นางสาวณวณัญ ทองผาย

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)เปลี่ยนภาษา