นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 9 คน

เยี่ยมชม 2,317 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายวิเชียร ผลขาว

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

 • นางมุกดา โพธิ์สุวรรณ

  รององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

 • นายวุธจักร บัวชุม

  รององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

 • นางรัตนันท์ เจริญชุตินิตย์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

เปลี่ยนภาษา