นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 33,318 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายอุทัย ดวงจำปา

  ประธานสภาอบต.ทรายมูล

 • นายประยงค์ ไชยรักษ์

  รองประธานสภาอบต.ทรายมูล

 • นายชัชชาญ แสนทวีสุข

  เลขานุการสภาอบต.ทรายมูลสมาชิกสภา

 • นายไพวรรณ เสนคำ

  ส.อบต. หมู่ 1

  โทร. 084-9607201

 • นายวีรัดชัย เจริญชุตินิตย์

  ส.อบต. หมู่ 1

  โทร. 085-3104855

 • นายชัชชาญ แสนทวีสุข

  ส.อบต. หมู่ 2

  โทร. 087-8783147

 • นายอุทัย ดวงจำปา

  ส.อบต. หมู่ 2

  โทร. 083-7223117

 • นายประจักษ์ วงศ์จันทรา

  ส.อบต. หมู่ 3

  โทร. 090-6099499

 • นางลำพรรณ วรบูรณ์

  ส.อบต. หมู่ 3

  โทร. 087-4406832

 • นายถวิล สมจันทร์

  ส.อบต. หมู่ 4

  โทร. 085-9132595

 • นายบุญจันทร์ ทะโนลับ

  ส.อบต. หมู่ 4

  โทร. 094-2943174

 • นายรัศมี แพงศรี

  ส.อบต. หมู่ 5

  โทร. 088-1031202

 • นายอาทิตย์ ใจทัด

  ส.อบต. หมู่ 5

  โทร. 083-7209935

 • นายชนะ โล่ป้อง

  ส.อบต. หมู่ 6

  โทร. 087-4528437

 • นายคำสอน ดวงหม่อง

  ส.อบต. หมู่ 6

  โทร. 084-6072571

 • นายสวาท ใจตรง

  ส.อบต. หมู่ 7

  โทร. 082-7481698

 • นายมวล วะยะลุน

  ส.อบต. หมู่ 7

  โทร. 087-4405793

 • นายวิชัย สิงห์งาม

  ส.อบต. หมู่ 8

  โทร. 093-3692590

 • นายสวัสดิ์ นาทอง

  ส.อบต. หมู่ 8

  โทร. 084-8350983

 • นายสามารถ เห็มภาค

  ส.อบต. หมู่ 9

  โทร. 084-6072797

 • นายสำนัก ผลขาว

  ส.อบต. หมู่ 10

  โทร. 087-8714813

 • นายประยงค์ ไชยรักษ์

  ส.อบต. หมู่ 10

  โทร. 089-9962695เปลี่ยนภาษา