นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 41,904 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ดังนี้


วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

" ทรายมูลคู่คุณธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "
พันธกิจ


พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)
1. มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
4. ส่งเสริมการเรียนรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอ 6. สนับสนุนส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7. พัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา


1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เสริมจากการส่งเสริมประกอบอาชีพ
2. การคมนาคม น้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค ไฟฟ้าแสงสว่าง มีความสะดวกอย่างเพียงพอและทั่วถึง
3. เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง รวมทั้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อต่างๆ
4. มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
5. ประชาชนมีศักยภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ประชาชนมีการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. มีการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดียุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนภาษา