แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอน (EIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) 

บุคคลที่มารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ภายในปีงบประมาณ 2564 ได้ที่ช่องทาง itas.nacc.go.th

และผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ได้ที่ช่องทาง itas.nacc.go.th

โดยสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลการประเมินได้ทางคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด