ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 97 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)