ประกาศวัดดอนธาตุ

งดจัดกิจกรรมงานรำลึกพระบูรพาจารย์ ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เนื่องจากเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19)

จึงขอแจ้งให้คณะศรัทธาและญาติโยมได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล