นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 9,031 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
2 ก.ย. 63บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
1 ก.ย. 63ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แชร์  
1 ก.ย. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก แชร์  
28 ส.ค. 63ขอขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
17 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
6 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แชร์  
17 ก.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล แชร์  
15 ก.ค. 63บัญชีรายละเอียดข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
15 ก.ค. 63บัญชีรายละเอียดข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
15 ก.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
14 ก.ค. 63รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต แชร์  
14 ก.ค. 63รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล แชร์  
14 ก.ค. 63รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล พ.ศ.2563 แชร์  
14 ก.ค. 63รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล แชร์  
14 ก.ค. 63รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
14 ก.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
14 ก.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 29 รายการ
เปลี่ยนภาษา