โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อำเภอพิบูลมังสาหาร ในการเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563