นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 23,494 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

9 มีนาคม 2563 31 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างจิตสำนึกในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันและการตระหนักในหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดีสร้างความสามัคคี มีความพร้อมที่จะบริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป


ประมวลภาพกิจกรรม 5 ภาพ

เปลี่ยนภาษา