นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 33,324 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
5 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
18 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2564
11 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 97 รายการ
11 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวารินขอประชาสัมพันธ์ คพสั่งจังหวัดอุบลราธานี ที่ 4524/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
11 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวารินขอประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวารินขอประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่งราชอาณาจักร (คราวที่ 9)
11 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวารินประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1615/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวารินขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดมาตตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
2 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวารินประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3081/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
2 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวารินขอประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
29 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลงลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2564
29 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลงแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่ตำบลโนนกาหลงตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
28 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลประชาสัมพันธ์การงดจัดกิจกรรมงานรำลึกพระบูรพาจารย์(หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล) ประจำปี 2564
27 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวารินขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1614/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี
27 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวารินขอประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของสถานประกอบการ คนต่างด้าว (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ดำเนินการตามมาตรการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ อยูในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
22 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวารินราคากลางและรายงานการประชุมราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564
12 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลเนื่องจากสถานการณ์ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
11 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563)
30 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลวารินรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/8 | แสดง 20 จาก 150 รายการ
เปลี่ยนภาษา