นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 48 คน

เยี่ยมชม 8,977 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 พ.ย. 63แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณฯ (รุ่นที่ 1)(มท 0810.8/ว3706 - ลว. 30 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63แจ้งขยายเวลาการปิดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบายฯ(มท 0810.8/ว3705 - ลว. 30 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์(มท 0808.2/ว7167 - ลว. 30 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63ยกเลิกใบสมัครของโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133)(มท 0810.2/ว3698 - ลว. 30 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(มท 0819.2/ว3699 - ลว. 30 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)[เอกสารแนบ 1][เอกสารแนบ 2][เอกสารแนบ 3](มท 0810.8/ว3702 - ลว. 30 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สัมชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบออนไลน์(มท 0819.2/ว3700 - ลว. 30 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)[เอกสารแนบ](มท 0810.8/ว3701 - ลว. 30 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)(มท 0809.4/ว3684 - ลว. 27 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.3/ว3686 - ลว. 27 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. และการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก[แบบรายงาน](มท 0810.4/ว3683 - ลว. 27 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(มท 0808.2/21800-21804 - ลว. 27 พ.ย. 63) 
30 พ.ย. 63การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนุบสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท .0808.2/21687-21762 - ลว. 24 พ.ย. 63) 
27 พ.ย. 63ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES))(มท 0810.2/3677 - ลว. 27 พ.ย. 63) 
27 พ.ย. 63กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563(มท 0808.3/ว3679 - ลว. 27 พ.ย. 63) 
27 พ.ย. 63การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.3/ว3674 - ลว. 27 พ.ย. 63) 
27 พ.ย. 63รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563(มท 0820.2/ว3680 - ลว. 27 พ.ย. 63) 
26 พ.ย. 63การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0820.3/ว7667 - ลว. 26 พ.ย. 63) 
26 พ.ย. 63แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(มท 0815.4/ว124 - ลว. 26 พ.ย. 63) 
26 พ.ย. 63แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม(มท 0816.1/ว3662 - ลว. 26 พ.ย. 63) 
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/509 | แสดง 20 จาก 10163 รายการ
เปลี่ยนภาษา