นายนายวิเชียร ผลขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
045-251-991

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 33,292 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 มิ.ย. 62คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าสารและการมีส่นร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
25 มิ.ย. 62วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562 10:25 คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แชร์  
25 มิ.ย. 62คู่มือและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม แชร์  
25 มิ.ย. 62มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ แชร์  
25 มิ.ย. 62คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
15 ต.ค. 61คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา