ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลทรายมูล รายนายประพันธ์  หาสุข บ้านพักอาศัยเลขที่ 83 ม.1 บ้านชาด และนายธงชัย วรรณคำ บ้านพักอาศัยเลขที่ 225 ม.10 บ้านทรายมูลเหนือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชนตำบลทรายมูลประจำปีงบประมาณ 2562   ในวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพ(ระยะสั้น) “การทำขนมไทย” ประจำปีงบประมาณ 2562   ในวันที่   23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.  2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562  ในวันที่  3-5  เมษายน พ.ศ.  2562  ณ  ตลาดชุมชนบ้านหัวดอน  หมู่ที่  9  ตำบลทรายมูล

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจำปี 2562    ในวันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.  2562  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2562    ในวันที่  18  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.  2562  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบต.ทรายมูล  ประจำปีงบประมาณ  2562  ในวันจันทร์ที่  24  ธันวาคม  พ.ศ.  2561  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริาหารส่วนตำบลทรายมูล

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ประชาชนชาวตำบลทรายมูล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ