Hot News :

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

ทรายมูลคู่คุณธรรม  เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

1.      มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

2.      บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

3.      ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน

4.      ส่งเสริมการเรียนรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.      สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.      สนับสนุนส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

7.      พัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.        ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เสริมจากการส่งเสริมประกอบอาชีพ

2.        การคมนาคม น้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค ไฟฟ้าแสงสว่าง มีความสะดวกอย่างเพียงพอและทั่วถึง

3.        เด็ก  สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง รวมทั้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อต่างๆ

4.        มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ

5.        ประชาชนมีศักยภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.        ประชาชนมีการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.        มีการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

1.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

4.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 

5.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลทรายมูล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ